Dokumenty - podklady pro ocenění

 

Povinná a doporučená dokumentace

 • povinná dokumnetace je součástí  ocenění nemovitosti jako jeho nedílná součást, popř.předepsaná příloha, nebo slouží k výpočtům a uvedené údaje nelze jiným způsobem, než předložením získat.


 • nepovinná dokumentace je velice důležitá pro vlastní místní šetření a výstupy z něj. Odhadce je povinen popsat nemovitost od základů až po komín, včetně hydroizolací základů, veškerých použitých stavebních materiálů, konstrukcí, například stropů. potrubí , rozvodů, obkladů... To lze získat buď velice podrobným, zdlouhavým průzkumem, zadokumentováním, nebo z projektové dokumnetace a technických zpráv.To se týká i přípojek inž.sítí. Je důležité zadokumentovat proběhlé rekonstrukce, opravy. Každá část konstrukce nemovitosti či materiál má jinou životnost a odhadce počítá i opotřebení jednotlivých konstrukcí.Je to důležité i při zjištění závad a poruch konstrukcí nemovitosti, kdy ze znalosti věci lze odvodit, jak je to vážné, kolik to bude stát, co bude obsahovat oprava či sanace. Součástí ocenění je i výpočet obestavěného prostoru nemovitosti, zastavěné plochy, podlahové plochy a užitné plochy/pronajímatelné plochy. Tyto údaje lze získat kompletním přeměřením nemovitosti v rámci místního šetření( všech místností, venkovních rozměrů, včetně třeba sedlové střechy ), nebo opět z projektové dokumentace. Před vlastním místním šetřením je potřeba soustředit maximum dokumentace a informací, aby se nemuselo provádět zaměřování, kompletní stavební průzkum nemovitosti a zároveň byly k dispozici přesné údaje, které v projektové dokumnetaci vždy jsou. Tuto dokumentaci si každý vlastník po zpracování ocenění ponechá a má podklady pro případnéopravy či rekonstrukce, kde nemusí draze platit zhotovení dokumentace nové.Bytové jednotky a přináležící nebytové prostory


podklady povinné:
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) na bytovou jednotku, společné části domu, event. nebytové prostory a pozemky
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3. měsíců)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu bytu z družstevního vlastnictví, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • smlouvy omezující vlastnická práva ( věcná břemena )
 • doklad o stáří budovy (kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, event. ústní informace)
podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici):
 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb,       apod.), technická zpráva, rozpočty prací, prípojky
 • územní rozhodnutí, stavební povolení
 • informace a projektová a veškerá další dokumentace, technická zpráva o provedených stavebních úpravách, modernizacích nebo rekonstrukcích bytové jednotky i celé budovy (výtah, střecha, výměna oken, stoupaček, zateplení fasády apod.)
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • prohlášení vlastníka dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., včetně příloh
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace  apod.především o použitých stavebních materiálech a konstrukcích

 

 • Nemovitosti nekomerční (bez komerčního využití)-rodinné domy-rekreační a zahrádkářské chaty a chalupy-garáže-vedlejší stavby
podklady povinné:
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší    3.měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklad dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.
podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici):
 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb,rekonstrukcí apod.), technická zpráva,rozpočt
 • územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum
 • dříve zpracované znalecké posudky
 • znalost/dokumenty stáří stavby a její historie z pohledu oprav, rekonstrukcí, použitých materiálů a konstrukcí, přípojky
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební      úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná

Nemovitosti komerční (s komerčním využitím)t.j.například rodinné domy s provozní částí - např. kancelář,dílna ordinace, atd., bytové domy, administrativní budovy, provozní nebo výrobní objekty,sklady, atd. a komerčně využívané pozemky :

podklady povinné:
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3.měsíců )
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • nájemní smlouvy k celé, nebo části nemovitosti (například i za umístění telekomunikačních stožárů, fotovoltaika,reklamy apod.), smlouvy o budoucích nájemních smlouvách atd.
 • dokumnety popisující způsob rozúčtování nákladů na teplo, úklid, společnou energii atd....
 • schema budovy s vyznačením nájemců jednotlivých prostor, jejich pronajímatelné plochy a nájemného
 • údaje o pojistném (pojistná smlouva)
 • doklad o výši daně z nemovitosti
 • doklady/přehled nákladů za běžnou údržbu (úklid, drobné opravy, plyn, elektřina, telefonní poplatky ,správa atd.)
 • vyčíslení výše částky na tvorbu rezervy na opravy, modernizace, rekonstrukce
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)
podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici):
 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum místa stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán),
 • zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná
 • odpisový plán
 • přehled všech stavebních úprav a změn nemovitosti s uvedením data provedení modernizace, rekonstrukce, přístavby, nástavby, vestavby atd.
stavební pozemky zastavěné nebo určené k zástavbě:
podklady povinné:
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny  do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení
 • radonový průzkum
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.


podklady nepovinné: (pokud jsou k dispozici)
 • projektová dokumentace budoucí stavby)
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stávajících inženýrských sítích na pozemku nebo jeho okolí
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad,
 • Územní plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jakou část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.


zemědělské pozemky (i v nájmu organizace):
podklady povinné:
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) včetně údajů o BPEJ
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší    3.měsíců )
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební  protokol atd.), vše včetně příloh
 • nájemní smlouvy